Old school Easter eggs.
[Share] modun template giống vbb cho johncms by inuyasha | Johncms | Wapmaster - Forum-VN #ref-menu
▼ [Share] modun template giống vbb cho johncms by inuyasha
* Tamhoangdk
- Cấp bậc: admin
19-04-2016
Tác giả:Inuyasha :))
update thêm một số thứ :nemshit:
Yêu cầu: cái này nếu dùng host free như hostinger,ddhost thì miễn nhá..khi import xml sẽ bị lỗi..openshift thì vẫn dùng đc ô kê..còn lại mấy host free khác thì chưa thử :cuoi: Và phải dùng johncms 5x trở lên :D (ai muốn add bản cũ hơn như 4.4 thì pm)
Giới thiệu: cái này giúp cho việc quản lí diễn đàn dễ hơn như vbb :)
việc tạo mod có thể thực hiện ngay trên wap..cũng như quản lí các thẻ css và function sẽ tiện hơn :D
các mod và style cho diễn đàn chỉ cần import file xml lên là xong haha
vài tấm ảnh demo :troll:
img
img
img

Bắt đầu thực hiện :
--copy riêng thư mục sau về thẻ nhớ để khi unzip không bị đè mất và để lát còn convert: users/profile.php , forum/index.php , incfiles/head.php ,incfiles/end.php ,pages/mainmenu.php
--tải file đính kèm bên dưới về upload và giải nén lên host
--import file data-template.sql lên data
--mở file ../cpadmin/config.php và sửa lại thông tin kết nối với csdl
--mở ../incfiles/classes/core.php tìm :
$this->db_connect();
Copy code

xóa dòng này đi :D
tìm tiếp :
private function db_connect()
{
require(ROOTPATH . 'incfiles/db.php');
$db_host = isset($db_host) ? $db_host : 'localhost';
$db_user = isset($db_user) ? $db_user : '';
$db_pass = isset($db_pass) ? $db_pass : '';
$db_name = isset($db_name) ? $db_name : '';
$connect = @mysql_connect($db_host, $db_user, $db_pass) or die('Error: cannot connect to database server');
@mysql_select_db($db_name) or die('Error: specified database does not exist');
@mysql_query("SET NAMES 'utf8'", $connect);
}
Copy code

xóa nốt đi :))
--mở ../incfiles/core.php tìm :
spl_autoload_register('autoload');
Copy code

chèn lên bên trên :
require_once(ROOTPATH . 'cpadmin/config.php');
require_once(ROOTPATH . 'cpadmin/template.php');
$style=template::system('auto_style') or die('System style không tồn tại.');
eval($style);
Copy code

Tìm tiếp :
new core;
Copy code
hoặc tương tự :D
Thêm vào bên dưới :
$class_dem=$db->num_rows($db->query("select * from `functions` where `type`='n' and `class`='1'"));
$func_dem=$db->num_rows($db->query("select * from `functions` where `type`='f' and `class`='0'"));
if($class_dem >=1){
$functions=template::functions(1);
eval($functions);

}
if($func_dem >=1){
$func=template::functions(0);
eval($func);
}
Copy code

xuống cuối chèn vào trên ?>:
if($db->num_rows($db->query("select * from `template` where `type`='a'"))>=1){
$auto_product=$db->fetch_array($db->query("select * from `template` where `type`='a'"));
foreach($auto_product as $arr){
if(!empty($arr[code])){
$kytu=array("<php>","</php>");
$thaythe=array("<?php\n","\n?>");
$code=str_ireplace($kytu,$thaythe,$arr[code]);
eval($code);
}
}
}
Copy code

--Bước này làm theo wap của các bạn :D
+Mở incfiles/bbcode.php với ai dùng tags() tìm :
function tags($var){
Copy code

thêm vào bên dưới :
global $automatic_bbcode;
if($automatic_bbcode)
eval($automatic_bbcode);
Copy code

+Mở incfiles/classes/bbcode.php với ai dùng bbcode::tags() tìm :
public static function tags($var){
Copy code

thêm vào bên dưới :
global $automatic_bbcode,$option;
if($automatic_bbcode)
eval($automatic_bbcode);
Copy code

--Mở incfiles/classes/functions.php tìm:
public static function checkin($str)
Copy code

thêm vào ngay bên dưới :
global $automatic_checkin,$option;
if($automatic_checkin)
eval($automatic_checkin);
Copy code

Tìm tiếp:
public static function checkout($str, $br = 0, $tags = 0)
Copy code

Thêm vào bên dưới:
global $automatic_checkout,$option;
if($automatic_checkout)
eval($automatic_checkout);
Copy code

--Mở forum/includes/nt.php tìm:
if (isset($_POST['submit'])
&& isset($_POST['token'])
&& isset($_SESSION['token'])
&& $_POST['token'] == $_SESSION['token']
) {
Copy code

Thêm vào bên dưới :
if($automatic_nt)
eval($automatic_nt);
Copy code

Mở tiếp forum/includes/say.php tìm:
if (isset($_POST['submit'])
&& !empty($_POST['msg'])
&& isset($_POST['token'])
&& isset($_SESSION['token'])
&& $_POST['token'] == $_SESSION['token']
) {
Copy code

Thêm vào dưới;
if($automatic_say)
eval($automatic_say);
Copy code

tìm tiếp :
if (isset($_POST['submit'])
&& isset($_POST['token'])
&& isset($_SESSION['token'])
&& $_POST['token'] == $_SESSION['token']
) {
Copy code
(đoạn phía dưới vì ở đây có 2 đoạn giống nhau :D)
thêm vào bên dưới :
if($automatic_say)
eval($automatic_say);
Copy code

--Mở tiếp forum/includes/editpost.php tìm:
$msg = functions::trans($msg);
if (isset($_POST['submit'])) {
Copy code

Thêm vào bên dưới:
if($automatic_editpost)
eval($automatic_editpost);
Copy code

lúc này đã add xong template cho wap nhưng vẫn chưa có css nên chạy sẽ lỗi :)
--copy thư mục ../forum/includes sau khi vừa edit xong vào trong ../cpadmin/convert/forum .
--chạy domain/cpadmin/convert.php và làm theo hướng dẫn để tạo file style xml để import lên wap :D
--trước khi convert mở file forum/index.php tìm :
if ($act && ($key = array_search($act, $mods)) !== FALSE && file_exists('includes/' . $mods[$key] . '.php')) {
    require('includes/' . $mods[$key] . '.php');
Copy code

thay lại thành :
if ($act && ($key = array_search($act, $mods)) !== false) {
$code=template::subtemplate($mods[$key],'forum',''.styleid().'');
eval($code);
Copy code

img
muốn import thì chạy link http://domain/cpadmin đăng nhập với:
user: admin
pass: 123456
--sau khi đăng nhập : Template >> import template >> import file product-auto_style.xml bên trong file đính kèm vào đó.
--tiếp theo import file đã convert lúc nãy theo đường dẫn: System >> upload style >> chọn file vừa convert lúc nãy và import lên là xong...
chạy thử lại wap xem có lỗi k..nếu lỗi thì xem lại các bước thực hiện đúng chưa :troll2:
-còn đây là code thay đổi skin cho wap haha
 vào cpadmin -> system -> style manager -> chọn skin muốn hiển thị code -> mainmenu -> sửa và chèn code sau vào chỗ muốn hiển thị :
echo '<div style="margin-left:10px;margin-bottom:-10px;"><select name="skin" onChange="window.location=(this.options [this.selectedIndex].value);"><optgroup label="Chọn giao diện" style="font:5px">';
$style=$db->fetch_array($db->query("select * from `styles` where `type`='n' and `select`='1' order by `stt`"));
foreach($style as $arr){
echo '<option value="'.$home.'/?styleid='.$arr[id].'" '.(styleid()==$arr[id]?'selected="yes"':'').'>-- '.$arr[name].'</option>';
}
echo '</optgroup></select></div>';
Copy code

p/s: ai không convert đc style thì inbox đây sẽ convert hộ cho haha
bous video hướng dẫn tạo mod trên wap đơn giản :D :

sẽ update vài mod xml cho ae import dần dần :troll:
Nguồn: http://inuwap.mobi
Tập tin đính kèm
* mod-template_new.zip
· application/zip
· 351.11KB
* tamhoangdk
- Cấp bậc: mem
21-06-2018
dssf
Tập tin đính kèm
* Modun.zip
· text/plain
· 0B
▲ Tổng số: 2
- Share:
BBCode:

Link:
Online: Guests: 1

Từ khóa: template , giống , inuyasha , modun , johncms