Old school Swatch Watches
Share code đánh giá bài viết dựa trên Lượt xem | Code wapbuilding | Wapmaster - Forum-VN #ref-menu
▼ Share code đánh giá bài viết dựa trên Lượt xem
* Tamhoangdk
- Cấp bậc: admin
18-04-2016
Đây không phải đánh giá thật sự mà chỉ dựa trên lượt view thôi.
<script type="text/javascript">a=Chèn code đếm view wap bạn vào đây;
if (a>=1000) {document.write ("<img src='http://wap.teamobi.com/view/image/r10.gif'/>");}
else if (a>=800) {document.write("<img src='http://wap.teamobi.com/view/image/r9.gif'/>");}
else if (a>=600) {document.write("<img src='http://wap.teamobi.com/view/image/r8.gif'/>");}
else if (a>=400) {document.write("<img src='http://wap.teamobi.com/view/image/r7.gif'/>");}
else if (a>=250) {document.write("<img src='http://wap.teamobi.com/view/image/r6.gif'/>");}
else if (a>=150) {document.write("<img src='http://wap.teamobi.com/view/image/r5.gif'/>");}
else if (a>=100) {document.write("<img src='http://wap.teamobi.com/view/image/r4.gif'/>");}
else if (a>=60) {document.write("<img src='http://wap.teamobi.com/view/image/r3.gif'/>");}
else if (a>=40) {document.write("<img src='http://wap.teamobi.com/view/image/r2.gif'/>");}
else if (a>=20) {document.write("<img src='http://wap.teamobi.com/view/image/r1.gif'/>");}
else {document.write("<img src='http://wap.teamobi.com/view/image/r0.gif'/>"); }
</script>


Nguồn: Zenky1
▲ Tổng số: 1
- Share:
BBCode:

Link:
Online: Guests: 1

Từ khóa: viết , Share , đánh , Share , viết