80s toys - Atari. I still have
Media, Wapmaster, Cuộc Sống, Game tổng hợp, Mục khác - Forum-VN #ref-menu